Articole recente

Contul de profit si pierdere

vineri, 25 martie 2011 , Postat de codo la09:59

Formatul Contului de profit si pierdere este urmatorul:

1. Cifra de afaceri neta
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
4. Alte venituri din exploatare
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
b) Alte cheltuieli externe
6. Cheltuieli cu personalul:
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliz􀄃rile corporale si imobilizarile necorporale
b) Ajustari de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depasesc
suma ajustarilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauza
8. Alte cheltuieli de exploatare
9 . Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la
entitatile afiliate
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu
indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare, cu indicarea distincta a celor obtinute
de la entitatile afiliate
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active
circulante
1 3. Dobânzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind
entitatile afiliate
14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
( 2 ) Elementul "Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si
capitalizata" evidentiaza veniturile din productia de imobilizari.

In OMFP 3055/2009 sunt enuntate niste prevederi referitoare la elementele din Contul de Profit si Pierdere:
33. - (1) Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse si
furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea
reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct
de cifra de afaceri.
(2 ) În cazul entitatilor care au realizat operatiuni de leasing financiar, radiate din
Registrul general si care, la data intrarii în vigoare a prezentelor reglementari, mai au în
derulare contracte de leasing, în cifra de afaceri neta se include si dobânda cuvenita
acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.
34. - (1) În întelesul prezentelor reglementari, termenii de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a ) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale
datoriilor, care se concretizeaza în cresteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele
rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul
perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale
datoriilor, care se concretizeaza în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele
rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
(2) Veniturile si cheltuielile care apar altfel decât în cursul activitatilor curente ale
entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" si "Cheltuieli extraordinare".
(3) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente
sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare,
nu se asteapta sa se repete într-un mod frecvent sau regulat.
(4) Activitatile curente reprezinta orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte
integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe în care aceasta se angajeaza si
care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta
din acestea.
(5) Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile
curente ale entitatii, se are în vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei
aferente activitatii desfasurate în mod curent de entitate, decât frecventa cu care se
asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie
poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre
activitatile curente ale acelor entitati.
De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural
pot fi calificate de catre majoritatea entitatilor ca elemente extraordinare. De asemenea,
exproprierea activelor este un eveniment extraordinar.
( 6) Cu exceptia cazului în care veniturile si cheltuielile prevazute la alin. (2) sunt
nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate
explicatii despre valoarea si natura acestora. Aceeasi prevedere se aplica veniturilor si
cheltuielilor legate de un alt exercitiu financiar.
35. - Entitatile trebuie sa prezinte în notele explicative proportia în care impozitul pe
profit afecteaza "Profitul sau pierderea din activitatea curenta" si "Profitul sau pierderea
din activitatea extraordinara".

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu