Articole recente

Forma bilantului anual si explicatii

joi, 7 martie 2013 , Postat de codo la13:50

In OMFP 3055/2009 sunt specificate clar care sunt elementele care compun bilanţul anual. Iata care sunt acestea:

A. Active imobilizate
      I. Imobilizări necorporale
          1. Cheltuieli de constituire
          2. Cheltuieli de dezvoltare
          3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros
          4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziționat cu titlu oneros
          5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție
     II. Imobilizări corporale
          1. Terenuri și construcții
          2. Instalații tehnice și mașini
          3. Alte instalații, utilaje și mobilier
          4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție
     III. Imobilizări financiare
          1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
          2. Împrumuturi acordate entităților afiliate
          3. Interese de participare
          4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          5. Investiții deținute ca imobilizări
          6. Alte împrumuturi
B. Active circulante
     I. Stocuri
          1. Materii prime și materiale consumabile
          2. Producția în curs de execuție
          3. Produse finite și mărfuri
          4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
     II. Creanțe
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
          1. Creanțe comerciale
          2. Sume de încasat de la entitățile afiliate
          3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          4. Alte creanțe
          5. Capital subscris și nevărsat
     III. Investiții pe termen scurt
          1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
          2. Alte investiții pe termen scurt
     IV. Casa și conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
          1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile
          2. Sume datorate instituțiilor de credit
          3. Avansuri încasate în contul comenzilor
          4. Datorii comerciale – furnizori
          5. Efecte de comerț de plătit
          6. Sume datorate entităților afiliate
          7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
          1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile
          2. Sume datorate instituțiilor de credit
          3. Avansuri încasate în contul comenzilor
          4. Datorii comerciale – furnizori
          5. Efecte de comerț de plătit
          6. Sume datorate entităților afiliate
          7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
H. Provizioane
          1. Provizioane pentru pensii și obligații similare
          2. Provizioane pentru impozite
          3. Alte provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital și rezerve
     I. Capital subscris
          1. Capital subscris vărsat
          2. Capital subscris nevărsat
     II. Prime de capital
     III. Rezerve din reevaluare
     IV. Rezerve
          1. Rezerve legale
          2. Rezerve statutare sau contractuale
          3. Alte rezerve
     V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
     VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar


Referitor la aceste elemente ale bilantului, legislatia stabileste anumite reguli ce trebuie respectate si anume:
28. – Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligația gestionării entității.
29. – (1) Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”.
          (2) Veniturile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, nu sunt exigibile decât după închiderea acestuia, trebuie prezentate la “Creanțe”. În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate în notele explicative.
30. – (1) Veniturile încasate înainte de data bilanțului aferent exercițiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Venituri în avans”.
          (2) Cheltuielile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, se vor plăti numai în cursul unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate la “Datorii”. În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate în notele explicative.
          (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanț, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.
31. – (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanțului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
         (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Currently have 0 comentarii:

Lasa un comentariu

Trimiteți un comentariu