Articole recente

Guvernul majorează salariului de bază minim brut pe ţară de la 1 iulie 2013

Postat de codo luni, 20 mai 2013 , in | comentarii (0)Guvernul României a luat hotărârea de majorare,  începând cu data de 1 iulie 2013, a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la suma de 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră. Această decizie a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23.01.2013.

Iată și celelalte prevederi din această hotărâre, așa cum sunt ele publicate în Monitorul Oficial:

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Începând cu dată de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.

(2) Începând cu dată de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.

Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judeţene şi al municipiului Bucuresti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - La dată intrării în vigoare a prezenţei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se abrogă.

Atentie! Modificari la Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Postat de codo vineri, 29 martie 2013 , in | comentarii (1)S-au operat modificari importante asupra Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale la articolele urmatoare:


Articolul 3 
"Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control."
            
 Articolul 4 
"Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie."

Articolul 5 
        "Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale."
             
Articolul 6 
"Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă."

 Articolul 9, alineatele (2) şi (3) :
"(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.
(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani."


 Mai multe informatii gasiti pe: Anaf. ro 

 

Forma bilantului anual si explicatii

Postat de codo joi, 7 martie 2013 , in | comentarii (0)In OMFP 3055/2009 sunt specificate clar care sunt elementele care compun bilanţul anual. Iata care sunt acestea:

A. Active imobilizate
      I. Imobilizări necorporale
          1. Cheltuieli de constituire
          2. Cheltuieli de dezvoltare
          3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros
          4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziționat cu titlu oneros
          5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție
     II. Imobilizări corporale
          1. Terenuri și construcții
          2. Instalații tehnice și mașini
          3. Alte instalații, utilaje și mobilier
          4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție
     III. Imobilizări financiare
          1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
          2. Împrumuturi acordate entităților afiliate
          3. Interese de participare
          4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          5. Investiții deținute ca imobilizări
          6. Alte împrumuturi
B. Active circulante
     I. Stocuri
          1. Materii prime și materiale consumabile
          2. Producția în curs de execuție
          3. Produse finite și mărfuri
          4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
     II. Creanțe
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
          1. Creanțe comerciale
          2. Sume de încasat de la entitățile afiliate
          3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          4. Alte creanțe
          5. Capital subscris și nevărsat
     III. Investiții pe termen scurt
          1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
          2. Alte investiții pe termen scurt
     IV. Casa și conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
          1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile
          2. Sume datorate instituțiilor de credit
          3. Avansuri încasate în contul comenzilor
          4. Datorii comerciale – furnizori
          5. Efecte de comerț de plătit
          6. Sume datorate entităților afiliate
          7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
          1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile
          2. Sume datorate instituțiilor de credit
          3. Avansuri încasate în contul comenzilor
          4. Datorii comerciale – furnizori
          5. Efecte de comerț de plătit
          6. Sume datorate entităților afiliate
          7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale
H. Provizioane
          1. Provizioane pentru pensii și obligații similare
          2. Provizioane pentru impozite
          3. Alte provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital și rezerve
     I. Capital subscris
          1. Capital subscris vărsat
          2. Capital subscris nevărsat
     II. Prime de capital
     III. Rezerve din reevaluare
     IV. Rezerve
          1. Rezerve legale
          2. Rezerve statutare sau contractuale
          3. Alte rezerve
     V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
     VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar


Referitor la aceste elemente ale bilantului, legislatia stabileste anumite reguli ce trebuie respectate si anume:
28. – Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligația gestionării entității.
29. – (1) Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”.
          (2) Veniturile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, nu sunt exigibile decât după închiderea acestuia, trebuie prezentate la “Creanțe”. În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate în notele explicative.
30. – (1) Veniturile încasate înainte de data bilanțului aferent exercițiului financiar curent, dar care sunt aferente unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Venituri în avans”.
          (2) Cheltuielile care, deși se referă la exercițiul financiar curent, se vor plăti numai în cursul unui exercițiu financiar ulterior, trebuie prezentate la “Datorii”. În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate în notele explicative.
          (3) În cadrul veniturilor în avans reflectate în bilanț, sumele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă de până la un an se prezintă distinct de cele care urmează a fi trecute pe venituri curente într-o perioadă mai mare de un an.
31. – (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanțului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
         (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, și/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Nota de contabilitate sau nota contabila

Postat de codo duminică, 13 noiembrie 2011 , in | comentarii (0)Potrivit Ordinului nr.1850 din 14/12/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 07/01/2005,

NOTA DE CONTABILITATE sau Nota contabila se intocmeste, intr-un singur exemplar, de catre compartimentul financiar-contabil si se foloseste ca document justificativ de inregistrare in contabilitate (atat in cea sintetica cat si in cea analitica).
De obicei se foloseste pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative.

Ea trebuie sa cuprinda obligatoriu minim urmatoarele informatii:

- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- denumirea unitatii;
- explicatii;
- simbolul contului debitor/creditor;
- suma;
- semnatura celui care a intocmit sau verificat formularul.

Circula doar la persoana autorizata sa verifice si sa semneze documentul si la persoana care asigura contabilitatea sintetica si analitica in cadrul compartimentului financiar-contabil.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil!

Explicatii la contul 614 “Cheltuieli cu studiile și cercetările”

Postat de codo marți, 19 aprilie 2011 , in | comentarii (0)Contul 614 “Cheltuieli cu studiile și cercetările” este un cont de cheltuieli, ce funcţionează după regula conturilor de activ, inclus in grupa 61 “Cheltuieli cu serviciile executate de terţi” a planului general de conturi si cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu studiile și cercetările.
Contul 614 “Cheltuieli cu studiile și cercetările” se debiteaza cu:
  • valoarea studiilor și a cercetărilor executate de terți (conturi corespondente: 401, 408, 471, 512, 542);
  • sume în curs de clarificare (cont corespondent: 473).
Contul 614 se închide la sfârşitul perioadei de gestiune prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.
Nu prezinta sold la sfârşitul perioadei!

sursa: OMFP 3055/2009

Explicatii la contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare”

Postat de codo , in | comentarii (0)Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” este un cont de cheltuieli ce funcţionează după regula conturilor de activ, fiind inclus in grupa 61 “Cheltuieli cu serviciile executate de terţi” a planului general de conturi şi cu ajutorul caruia  se ține evidența cheltuielilor cu primele de asigurare.

În debitul contului 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” se înregistrează:
  • valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (conturi corespondente: 401, 408, 471, 512, 531, 542);
  • sume în curs de clarificare (cont corespondent: 473).
Contul 613 se închide la sfârşitul perioadei de gestiune prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.
Nu prezinta sold la sfârşitul perioadei!sursa: OMFP 3055/2009

Contul 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”

Postat de codo , in | comentarii (1)Contul 621 “Cheltuieli cu colaboratorii” este un cont de cheltuieli ce funcţionează după regula conturilor de activ, inclus in grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi” a planului general de conturi si cu ajutorul caruia se ține evidența cheltuielilor cu colaboratorii.
Contul 621 “Cheltuieli cu colaboratorii” se debiteaza cu:
  • sumele datorate colaboratorilor pentru prestațiile efectuate (conturi corespondente: 401, 471);
  • sume în curs de clarificare (cont corespondent: 473).
Contul 621 se închide la sfârşitul perioadei de gestiune prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.
Nu are sold la sfârşitul perioadei!sursa: OMFP 3055/2009

Explicatii la contul 722 “Venituri din producția de imobilizări corporale”

Postat de codo , in | comentarii (0)Contul 722 “Venituri din producția de imobilizări corporale” este un cont de venituri care funcţionează după regula conturilor de pasiv ce face parte din grupa 72 “Venituri din producţia de imobilizări”  a planului general de conturi si cu ajutorul caruia se ține evidența veniturilor din producția de imobilizări corporale.
Contul 722 “Venituri din producția de imobilizări corporale” se crediteaza cu:
  • costul de producție al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (conturi corespondente: 211, 231);
  • costul de producție al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum și al investițiilor efectuate la cele existente (conturi corespondente: 231).
Contul 722 se închide la sfârşitul perioadei de gestiune prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere” , deci nu prezinta sold la sfârşitul perioadei.

sursa: OMFP 3055/2009